Gravfält

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Kalmar, Borgholm, Öland, Högby
Placering <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 2) 1,5 m NV om NÖ hörnet av uthus 3) 4,5 m NNÖ om manbyggnad(NNÖ-SSV) och 12 m SSV om väg (VNV-ÖSÖ).
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Grav markerad av sten/block - Typ: Rest sten, antal 8
Terräng <itemDescription>
  • Flack moränmark. Åkervall och talldunge (103:1), fägård (103:2)och tomtmark (103:1).
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Raä nr 103-105 vid 1941 års inventering.
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Gravfält ca 70x40 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 fornlämning ar.Dessa utges av resta stenar. Av de resta stenarna är 5 ståendeoch 3 liggande. 4 stenar är av gråaktig granit, 4 är av rödaktiggranit. De... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Högby, Borgholm, Öland, Kalmar.
Lämningstyp<itemName>
Gravfält
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Gravfält
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data