Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Silte
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Runinskrift i gravhäll, kalksten, trapetsoid, 1,75x0,70-0,82 m. Runrand längs kanten. I mitten ett utsirat kors. På långhusets S vägg, 2,25 m över golvet och V om predikstolen är: 2) Runinskr ift, målad i putsen, 50 cm l. Runhöjd 8-9 cm. Under kyrkogolvet var: 3) Gravfält, undersökt och borttaget 1972 i samband med kyrka ns restaurering, bestående av 10 gravar. 14 m Ö 30cg N om kyrkans ... Visa hela
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Jansson-Wessén: Gotlands runinskrifter (1962) G 63-64. Dagens N heter 29/1 1972 S.Lindqvist: Gotlands Bildsteine s 110 f. Nylén-L amm: Bildstenar nr 218.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Silte, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data