Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Uppsala, Uppland, Vänge
Orientering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, 1,6 m h, 1,2 m br (Ö-V) och 0,35 m tj. Ristningsytan vetter åt S. Runhöjd 7-9 cm. Flyttad ca 90 n åt S efter 1951 års inv (se kryssmarkering på fotokonceptkartan). U 907. Se skiss i boken! Be... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Upplands runinskrifter 907. SGU-kartan 1865 ATA Dnr 5523/52.
Terräng <itemDescription>
  • Moränförhöjning. Tomtmark, gårdsplan.
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Vänge, Uppsala, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data