Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Ekerö, Uppland, Lovö
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, 1,75 m h 1,06 m br och 0,2 m tj. Inristningen mot S.Runhöjden ca 8 cm. Övre delen avslagen menlagad. Runstenen harvarit inmurad i södra grundmuren på Lovö kyrka. På 1800-taletbröts stenen ur,... Visa hela
Orientering <itemDescription>
  • 7 m S om kyrkans S långsida (mellan fornl. 40 och 41). Se skiss nr41
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Källa: Upplandsruninskrifter av E. Wessén och S. Jansson 1940-1943 del 1 sid.67. U 51.
Skadestatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Kyrkogårdens gräsmatta 1 m N om grusgång
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Lovö, Ekerö, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Class <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data