BILDER

Inventeringsbokuppslag (2) Inventeringsbokuppslag (3) Inventeringsbokuppslag (1)

Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> Medeltid
Place <presPlaceLabel> Län: Uppsala, Kommun: Uppsala, Landskap: Uppland, Socken: Uppsala
Referenser <itemDescription>
 • Ölund, A. 2016. Ang arkeologisk schaktningsövervakning inom fastigheten Fjärdingen 1:3, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Dnr Ar-340-2016. (RAÄ dnr 3.4.2-4552-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Sundin, E. 2016. Kvarteret Luten - arkeologi vid Upplands Nation. Arkeologisk schaktningsövervakning. Fjärdinegn 6:2, Uppsala stad 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2016:15. (RAÄ ... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Ölund, A. 2016. Universitetsparken i Uppsala. Sentida lämningar och ett ovanligt fynd. RAÄ 88:1, Fjärdingen 1:9, Uppsala stad, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseet. Rapport 2016... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Fagerlund, D. 2016. För bröder, präster och kungar. En medeltida tegelindustri i Uppsala. Fornlämning Uppsala 88:1, Fjärdningen 32:1, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 201... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Tegelvalv och murar vid Uppsala slott. Fjärdningen 33:1, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseet. Rapport 2017:03. (RAÄ dnr. 3.4.2-5... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Ölund, A. Skrivelse/PM. 2017. ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I SAMBAND MED MARKARBETEN VID ÄRKEBISKOPSGÅRDEN, FJÄRDINGEN 21:1, UPPSALA SOCKEN I UPPSALA KOMMUN. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr. 3.4.2... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. Skrivelse/PM. Ang. schaktningsövervakning inom fastigheten Fjärdingen 20:3, kv Ubbo, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr. 3.4.2-851-2017)
Referenser <itemDescription>
 • Sundin, E. 2017. Skrivelse/PM. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning inom Uppsala 88:1, fastigheten Fjärdingen 29:3, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Lst dnr 431-6997-15. Upplandsmuseet. (... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Stenläggningar vid Gillbergska genomfarten - Arkeologi i kvarteret Holmen. Fjärdingen 1:17, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseet.... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Arkeologi i Slottsbacken och Odinslund. Uppsala 88:1. Fjärdingen 1.3, 1:17, 33:1 samt Kåbo 1:1 och 15:1. Uppsala kommun, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning och antikvarisk m... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Arkeologi vid Universitetshuset. Arkeologisk schaktningsövervakning. Fjärdingen 1:9, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet, Rapport 2017:10 (RAÄ dnr 3.4.2-6363-2016).
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. I Uppsala medeltida utkant - arkeologi i kvarteret Plantskolan. Arkeologisk schaktningsövervakning. Fjärdingen 1:3 och Kåbo 1.1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2017... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning inom Uppsala 88:1, fastighet Kåbo 15:1, Uppsala stad och kommun, Uppsala län. Lst dnr 431-2593-17. Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-323-2017. (R... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Syse, B. 2016. PM. Ang. arkeologisk provtagning med skruvborrning på södra sidan av Domkyrkan, Fjärdningen 22:1, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr. 3.4.2-6463-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Ölund, A. 2017. Ang arkeologisk schaktningsövervakning vid markarbeten inför nybyggnation inom fastigheten Dragarbrunn 1:2 och Dragarbrunn 14:3, Uppsala stad, Uppsala socken, Uppsala kommun. Upplandsm... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2018. Arkeologi på Forumtorget - ett medeltida trägolv i Uppsala. Arkeologisk schaktningsövevakning. Dragarbrunn 1:2, 23:3, 27:2. Uppsala 88:1. Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Ra... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Ölund, A. 2017. Angående arkeologisk schaktningsövervakning av provgropar i Klosterparken (Franciskanklostret) inom fastigheten Dragarbrunn 1:2, kv Torget, Uppsala stad och kommun, (lst dnr 431-4390-1... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Ölund, A. 2017. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i fornlämning Uppsala 88:1, inom fastigheten Fjärdingen 13:3 i samband med planerad byggnation av utebar vid Sörmlands-Nerikes nation (Lst dnr 4... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Lucas, R. 2017. Angående arkeologisk schaktningsövervakning inom kvarterat Ubbo, Uppsala 88:1, Fjärdingen 20:3, Uppsala stad, Uppsalal kommun (Lst dnr 431-2844-17, 2017-05-04). Skrivelse Upplandsmusee... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Ang. Arkeologisk schaktningsövervakning inom Fjärdingen 13:4, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län, Lst dnr 431-694-16. Skrivelse, Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-3739-2016).
Referenser <itemDescription>
 • Ölund, A. 2018. Angående utförd arkeologisk schaktningsövervakning vid Carolina Rediviva inom fornlämning Uppsala 88:1, fastighet Kåbo 15:1, Uppsala kommun, Uppsala län (431-3707-18). Upplandsmuseet, ... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2018:15. Kulturlager och konstruktioner i Kungsängsgatan i Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning, Kungsängen 1:2, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2018:... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Lucas, R. 2018. PM. Angående utförd schaktningsövervakning inom fastighet Dragarbrunn 1:2, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Rapportnummer saknas. (RAÄ-2018-3287)
Referenser <itemDescription>
 • Fagerlund, D. 2018. Gravar vid Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala. Arkeologisk schaktnngsövervakning. Fjärdingen 1:17, 24:6, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2018:20. (R... Visa hela
Terräng <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Område med medeltida kulturlager. Det markerade området utgör bevakningsområde enligt länsmuseets önskningar. Se även nr Uppsala 65:1 och Uppsala 85:1. Områdets omfattning och gränser är baserad på en... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • - - Redin, L. 1976. Uppsala. Medeltidsstaden 3. Rapport RAÄ/SHM. Stockholm.
  - - Sundquist, N. Uppsala stads historia, del 1.
  - - Schück. Studier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst.
  - - Rap...

  Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Syse, B. 2014. Ang arkeologisk schaktningsövervakning vid Dag Hammarskjölds väg. Uppsala socken, Lst dnr 431-6797-13. Upplandsmuseet. Rapport Dnr Ar- 677-2013. (RAÄ dnr 3.4.2-816-2014)
Referenser <itemDescription>
 • Ölund, Anna. 2010. Universitetsparken. Lämningar efter ärkebiskopsborgen. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseets rapporter 2010:16. (Raä dnr: 3.4.2-1785-2010)
Referenser <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2010. Uppsala slott. Kurtinmuren. Upplandsmuseets rapporter 2010:43. (Raä dnr: 3.4.2-4018-2010)
Referenser <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2011. Kvarteret Munken. Upplandsmuseets rapporter 2011:16. (Raä dnr: 3.4.2-3847-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2011. Uppsala slott. Arkeologi vid ingång A. Upplandsmuseets rapporter 2011:14. (Raä dnr: 3.4.2-3320-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Qviströn, Linda. 2011. Fjärrkyla i Bragbrunnsområdet. Lämningar från medeltid och nyare till i Vaksalagatan, Dragarbrunngatan och Påvel Snickares gränd. Upplandsmuseets rapporter 2011:05. (Raä dnr: 3.... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2011. Arkeologi i Kv Rådstugan. Upplandsmuseets rapporter 2011:12. (Raä dnr: 3.4.2-2100-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Qviström, Linda. 2011. Sysslomansgatan. Lämningar efter stadsgårdar från medeltid och nyare tid. Upplandsmuseets rapporter 2011:08. (Raä dnr: 3.4.2-1941-2011)
Referenser <itemDescription>
 • Syse, B. 2014. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning vid Södermanlands-Nerikes nation, Fjärdingen 13:3, Uppsala stad och kommun. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-1922-2014). - -
  Ölund, A. 2014. Arkeol...

  Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2014. Arkeologi i S:t Persgatan, Uppsala, Dragarbrunn 1:2, 19:9, Uppsala stad 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseets rapporter 2014:13. (Raä dnr... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning på stadsbibliotekets innergård, uppsala sn, lst dnr 431-1531-14. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-1858-2015)
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i kv Bryggaren, Uppsala stad. Upplandsmuseet. Skrivelse;2015-07-02. (RAÄ dnr 3.4.2-2346-2015)
Referenser <itemDescription>
 • Schmidt Wikborg, E. 2015. Uppsala slott. Arkeologi vid Kung Jans port och bastion Gräsgården. Arkeologisk förundersökning. Upplandsmuseet. Rapport 2015:11. (RAÄ dnr 3.4.2-2389-2015)
Referenser <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Uppsala domkyrka. Arkeologi i förhallen, mittskeppet, koret och utvändigt. Uppsala, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2015:01. (RAÄ dnr 3.4.2-2662-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2016. Ang arkeologisk schaktnignsövervakning inom fstigheten Fjärdingen 1:19, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-886-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-646-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. Arkeologi längs Carolinabacken, Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. Fjärdingen 33:1 och 1:17. Uppsala srad 88:1. Uppsala kommun. Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2015:22. (RAÄ dnr... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2012. Arkeologi vid Värmlands nation i Uppsala. RAÄ 88:1, Kv S:t Erik, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2012:13. (RAÄ dnr 3.4.2-3863-2012)
Referenser <itemDescription>
 • Ölund, A. 2012. Ang övervakning i samband med markarbeten med trädplantering i Uppsala universitetspark. RAÄ 88:1 Uppsala stad, Fastigheten Fjärdingen 1:9, Uppsala stad och kommun. Upplandsmuseet. Dnr... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Ölund, A. 2012. Arkeologi i Linnéträdgården i Uppsala. RAÄ 88:1, Kv Örtedalen, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2012:06. (RAÄ dnr 3.4.2-1229-2012)
Referenser <itemDescription>
 • Syse, B. Angående arkeologisk schaktningsövervakning, fornlämning Uppsala 88:1, Kv Munken, Uppsala kommun och län. Upplandsmuseet. Dnr Ar-304-2012. (RAÄ dnr 3.4.2-4312-2012)
Referenser <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2011. Uppsala domkyrka. Arkeologi i det norra transeptet. RAÄ 88:1, Uppsala. Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2011:04. (RAÄ dnr 3.4.2-1169-2013)
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i universitetsparken, Uppsala 88:1, Fjärdingen 1:9, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Dnr Ar-989-2014. (RAÄ dnr 3.4.2... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning inom fastigheten Dragarbrunn 1:2, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Dnr Ar-819-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-3901-2015)
Referenser <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Angående arkeologisk schaktningsövervakning vid Universitetshuset, Uppsala sn.
  Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-167-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-2547-2015)

Referenser <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Ang arkeologisk schaktningsövervakning vid Uppsala slott. Uppsala sn. Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-976-2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2555-2015)
Referenser <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Ang arkeologisk schaktningsövervakning i S:t Persgatan, Uppsala sn. Upplandsmuseet. Ar-126-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-3616-2015)
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning vid Västgöta Nation, Fjärdingen 28:9, Uppsala stad, LST dnr 431-6717-14. Upplandsmuseet. Rapport Ar-127-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-2878-2015)
Referenser <itemDescription>
 • Ölund, A. 2015. Arkeologi i Bangårdsgatan, Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. Dragarbrunn 1:2, Kungsängen 1:2, Uppsala stad 88:1, Uppsala kommun, Uppland, Upplandsmuseets rapporter 2015:23. ... Visa hela
Referenser <itemDescription>
 • Syse, B. 2016. Kvarteret Munken. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 88:1, kv Munken, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2016:01. (RAÄ dnr 3.4.2-4495-2016)
Referenser <itemDescription>
 • Sunding, E. 2016. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i kvarteret Trädgården, Uppsala stad. Upplandsmuseet. Rapport Dnr Ar-474-2016. (RAÄ dnr 3.4.2-4592-2016)
Event <context>
 • Belägen i Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Anmärkning <itemSpecification>
 • Detta kan vara en fornlämning. Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölag (1988:950). För mer information om en lämnings skydd - kontakta länsstyrelsen.
Fornlämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok