Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Gravområdet närmast norr om kyrkan med det nyklassicistiska gravkoret från 1700-talet och välbevarad gravkultur från andra halvan av 1800-talet, bl a med kraftiga gravvårdar, gjutjärnsstaket och stora tujor. Gravkvarter väster om kyrkan med strödda äldre gravvårdar i sammanhängande gräsmatta. Gravkvarter väster om kyrkan med strödda äldre gravvårdar i sammanhängande gräsmatta. Funbo kyrka, vy från söder. Trädkransen på 1930-åts utvidgning består av en enhetlig och jämt vuxen rad av lindar. Trädkransen på 1930-åts utvidgning består av en enhetlig och jämt vuxen rad av lindar. Funbo kyrka, vy från söder. Gravområdet närmast norr om kyrkan med det nyklassicistiska gravkoret från 1700-talet och välbevarad gravkultur från andra halvan av 1800-talet, bl a med kraftiga gravvårdar, gjutjärnsstaket och stora tujor.

FUNBO KYRKA

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
By: <presImageByline>Henrik Lindblad Copyright: <presImageCopyright> Henrik Lindblad Upplandsmuseet
Type of object <itemType> Byggnad
Place <presPlaceLabel> Län: Uppsala, Kommun: Uppsala
Title <itemTitle> FUNBO KYRKA
Historik <itemDescription>
 • Kyrkan har sannolikt uppförts under sent 1100-tal. Murarna är uppförda som skalmurar i gråsten. På 1300-talet har kyrkan förlängts åt väster, vilket de tunnare murarna i denna del av kyrkan tyder på. Samtidigt byggdes kor och långhus till på höjden med murar av tegel. I början av 1400-talet tillkom sakristia och vapenhus. Då murades även valven i kyrkan som dekorerades med målningar i Mälardalssti... Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2002) <itemDescription>
 • Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister
Historik <itemDescription>
 • Funbo kyrka ligger någon mil öster om Uppsala, i en dalgång väster om Funboån strax nedanför dess utflöde i Funbosjön. Medeltidskyrkan är uppförd av putsad gråsten och består av ett rektangulärt långh... Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2002) <itemDescription>
 • Kyrkan består av ett rektangulärt långhus i öst-västlig riktning med ett smalare absidförsett kor i öster. Norr om koret finns en sakristia och på långhusets sydsida ett vapenhus samt ett gravkor som ... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Kyrkan har sannolikt uppförts under sent 1100-tal. Murarna är uppförda som skalmurar i gråsten. På 1300-talet har kyrkan förlängts åt väster, vilket de tunnare murarna i denna del av kyrkan tyder på. ... Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2002) <itemDescription>
 • Kyrkan består av ett rektangulärt långhus i öst-västlig riktning med ett smalare absidförsett kor i öster. Norr om koret finns en sakristia och på långhusets sydsida ett vapenhus samt ett gravkor som ... Visa hela
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Uppsala, Uppsala.
 • 1180-talet Kyrkan byggs. Virke till takkonstruktionen fälls 1180-82 1180-01-01 e.Kr. - 1189-12-31 e.Kr. .
 • 1180-talet Kyrkan byggs. Virke till takkonstruktionen fälls 1180-82 1180-01-01 e.Kr. - 1189-12-31 e.Kr. .
 • En ny klockstapel byggs 1663-01-01 - 1663-12-31 .
 • En ny klockstapel byggs 1663-01-01 - 1663-12-31 .
 • Billes gravkor byggs öster vinkeln mellan kyrkan och vapenhuset. 1680-01-01 - 1680-12-31 .
 • Billes gravkor byggs öster vinkeln mellan kyrkan och vapenhuset. 1680-01-01 - 1680-12-31 .
 • Klockstapeln blåste omkull. Två av de tre klockorna slogs sönder. 1683-01-01 - 1683-12-31 .
 • Klockstapeln blåste omkull. Två av de tre klockorna slogs sönder. 1683-01-01 - 1683-12-31 .
 • Den nuvarande klockstapeln byggs. 1685-01-01 - 1688-12-31 .
 • Den nuvarande klockstapeln byggs. 1685-01-01 - 1688-12-31 .
 • Sydost om kyrkan vid den äldsta muren uppfördes ett gravkor av trä (Posseska graven) av friherrinnan Bielke på Lövsta. 1741-01-01 - 1741-12-31 .
 • Sydost om kyrkan vid den äldsta muren uppfördes ett gravkor av trä (Posseska graven) av friherrinnan Bielke på Lövsta. 1741-01-01 - 1741-12-31 .
 • Ett benhus av trä uppfördes 1743-01-01 - 1743-12-31 .
 • Ett benhus av trä uppfördes 1743-01-01 - 1743-12-31 .
 • Ett gravkor uppfördes för bruksägaren Johan Wegelin till Halkved. Det utnyttjades av släktena Wegelin, Hallqved och Didron fram till slutet av 1800-talet 1788-01-01 - 1788-12-31 .
 • Ett gravkor uppfördes för bruksägaren Johan Wegelin till Halkved. Det utnyttjades av släktena Wegelin, Hallqved och Didron fram till slutet av 1800-talet 1788-01-01 - 1788-12-31 .
 • Stigluckorna togs bort eftersom de var otjänliga och vanprydande 1821-01-01 - 1821-12-31 .
 • Stigluckorna togs bort eftersom de var otjänliga och vanprydande 1821-01-01 - 1821-12-31 .
 • Posseska gravkoret hade förfallit och togs bort 1832-01-01 - 1832-12-31 .
 • Posseska gravkoret hade förfallit och togs bort 1832-01-01 - 1832-12-31 .
 • Runsten som tjänstgjort som tröskel mellan vapenhus och kyrka, restes vid Didronska gravkorets västra vägg 1866-01-01 - 1866-12-31 .
 • Runsten som tjänstgjort som tröskel mellan vapenhus och kyrka, restes vid Didronska gravkorets västra vägg 1866-01-01 - 1866-12-31 .
 • Kyrkogården utvidgades 22 meter västerut varvid den gamla stenmurens västra sida revs. Mot landsvägen sattes grindar och staket av järn upp och det är tänkbart att järnstaketet också följde den nya gränsen västerut. En häck planterades också utefter den nya västra gränsen. 1900-01-01 - 1900-12-31 .
 • Kyrkogården utvidgades 22 meter västerut varvid den gamla stenmurens västra sida revs. Mot landsvägen sattes grindar och staket av järn upp och det är tänkbart att järnstaketet också följde den nya gränsen västerut. En häck planterades också utefter den nya västra gränsen. 1900-01-01 - 1900-12-31 .
 • Flyttning av norra kyrkogården. 1928-01-01 - 1928-12-31 .
 • Flyttning av norra kyrkogården. 1928-01-01 - 1928-12-31 .
 • Kyrkogården utvidgades norrut och den norra muren flyttades till den sträckning den har idag utefter gränsen mot nuvarande församlingshem och Klockarbol. En rad av lindar planterades på insidan av häck och mur längs den nya sträckningen.. Familjegravarna på nya delen var omgärdade av thuja- eller buxbomshäckar. Buskar eller mindre träd i grupp prydde den nya kyrkogårdens hörn. På kyrkans södra sida fanns långa rabatter och två granar. Ett par träd borttagna på kyrkogårdens äldsta del. 1929-01-01 - 1930-12-31 .
 • Kyrkogården utvidgades norrut och den norra muren flyttades till den sträckning den har idag utefter gränsen mot nuvarande församlingshem och Klockarbol. En rad av lindar planterades på insidan av häck och mur längs den nya sträckningen.. Familjegravarna på nya delen var omgärdade av thuja- eller buxbomshäckar. Buskar eller mindre träd i grupp prydde den nya kyrkogårdens hörn. På kyrkans södra sida fanns långa rabatter och två granar. Ett par träd borttagna på kyrkogårdens äldsta del. 1929-01-01 - 1930-12-31 .
 • Utvidgning av kyrkogården 1958-01-01 - 1958-12-31 .
 • Utvidgning av kyrkogården 1958-01-01 - 1958-12-31 .
 • Kyrkogårdens nyaste del i väster invigdes. Den blev muromgärdad och en trädkrans av lind planterades utanför dess södra och västra sida. En silverpil planterades invid den brunn och vattenkar som anlades. 2 ginnala lönnar planterades i varsitt hörn. 1962-01-01 - 1962-12-31 .
 • Kyrkogårdens nyaste del i väster invigdes. Den blev muromgärdad och en trädkrans av lind planterades utanför dess södra och västra sida. En silverpil planterades invid den brunn och vattenkar som anlades. 2 ginnala lönnar planterades i varsitt hörn. 1962-01-01 - 1962-12-31 .
 • Beslöts vid kyrkofullmäktige att plats för urngravar i första hand skulle upplåtas i den häckomgärdade trekanten norr om Didronska gravkoret. 7 träd har tagits ner i raden med gamla träd i öster och söder. Likaså har de gamla träden framför kyrkporten tagits ner. 1964-01-01 - 1964-12-31 .
 • Beslöts vid kyrkofullmäktige att plats för urngravar i första hand skulle upplåtas i den häckomgärdade trekanten norr om Didronska gravkoret. 7 träd har tagits ner i raden med gamla träd i öster och söder. Likaså har de gamla träden framför kyrkporten tagits ner. 1964-01-01 - 1964-12-31 .
 • 150-åriga almar fälls p.g.a. almsjuka 1982-01-01 - 1982-12-31 .
 • 150-åriga almar fälls p.g.a. almsjuka 1982-01-01 - 1982-12-31 .
 • Hela kyrkogårdsmuren lades om. Öppningen mot öster lades igen och istället anlades en öppning med grind på murens norra sida, mot församlingshemmet. 1990-01-01 - 1993-12-31 .
 • Hela kyrkogårdsmuren lades om. Öppningen mot öster lades igen och istället anlades en öppning med grind på murens norra sida, mot församlingshemmet. 1990-01-01 - 1993-12-31 .
 • Tillstånd enligt lagen om kulturminnesvård för utbyggnad av parkeringsplats vid Funbo kyrka. Öppning i muren togs upp och en nytillverkad järngrind kom på plats vid parkeringsplatsen. 1998-01-01 - 1998-12-31 .
 • Tillstånd enligt lagen om kulturminnesvård för utbyggnad av parkeringsplats vid Funbo kyrka. Öppning i muren togs upp och en nytillverkad järngrind kom på plats vid parkeringsplatsen. 1998-01-01 - 1998-12-31 .
 • Den nyanlagda minneslunden invigs 2002-01-01 - 2002-12-31 .
 • Den nyanlagda minneslunden invigs 2002-01-01 - 2002-12-31 .
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Kyrka med begravningsplats
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Kyrka med begravningsplats
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Kyrka med begravningsplats
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Anläggningsnamn <itemNumber>
 • Uppsala kn, FUNBO 3:1 FUNBO KYRKA
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

FUNBO KYRKA

Object type:
Bebyggelse - anläggning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

FUNBO KYRKA

Object type:
Bebyggelse - anläggning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok